دیابت در سالمندان

در اثر زندگی شهرنـشینی و افـزایش کم تحرکی در جامعه، شـیوع بیمـاری دیابـت روزبـه روز بیـشتر مـیشـود. افزایش سـن نیـز منجـر بـه افـزایش شیوع دیابت میشود. بـه طـوری کـه شـــیوع دیابـــت از 4/1 درصـــد در سنین 44-25 سـالگی بـه بـیش از10 درصد در سنین بالای 65 سال میرسد. لذا مجامع بین المللی پیشنهاد میکنند که…

دیابت و مسافرت

دیابت چیست؟دیابت بیماری است که در آن قندخون فرد مبـتلا بالاسـت. انـسولین ماده ای است که در لوزالمعده تولید میشود و باعـث مـیشـود قنـد موجود در غذا به صورت انرژی مورد استفاده سلول های بـدن قـرار گیرد. افزایش قندخون دو علت میتواند داشته باشـد: یـا لوزالمعـده قادر نیست به میزان کافی انسولین ترشح نماید و…

دیابت و بهداشت دهان و دندان

مشکلات ناشی از قند خون بالا چیست؟ افزایش قند خون با گذشت زمان، سبب بروز عوارضی می شود که تعداد زیادی از آنها قابل پیش گیری هستند و یا لااقل می توان روند پیشرفت آنها را آهسته تر کرد. افزایش قند خون می تواند به قسمت های مختلف بدن مثل قلب و عروق، کلیه، چشم…