بیماریهای قلبی-عروقی و دیابت

عوارض دیابت چیست؟بالا بودن قندخون در مدت طولانی سبب ایجاد عوارض و مشکلاتی در فرد دیابتی میشود. بالا بودن قندخون میتوانـد بـه قـسمتهـای مختلف بدن مثل قلب و عروق و کلیه صدمه برساند، که قابـل پـیش گیری بوده و یا میتوان روند آن را آهستهتـر نمـود. دیابـت بیمـاری مزمنی است کـه توسـط شـما بـا کمـک…

دیابت و مدرسه

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ دﻳﺎﺑﺖﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ در ﺣﺎل  اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. ﻣﺎ در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻛﻮدﻛﺎﻧﯽ را میﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى دﻳﺎﺑﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ ﻣﺮور دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ در ﻛﺎرﻛﺮد اﻋﻀﺎى ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺑﺪﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب روش ﺻﺤﻴﺢ زﻧﺪﮔﯽ از ﺑﺮوز…

کلسترول بالا و دیابت

کلسترول چیست؟ کلسترول یک نوع چربی است که در تمامی سلول های بـدن وجـود دارد. کلــسترول بــدن مــا از دو راه بــه دســت مــی آیــد: راه اول و عمده ترین منبع کلسترول، کبد انسان و راه دوم مصرف مواد غـذایی حاوی کلسترول است. کلـسترول در سـاختمان جـداره سـلول هـا، برخی هورمون ها و ویتامینD وجود…

دیابت در سالمندان

در اثر زندگی شهرنـشینی و افـزایش کم تحرکی در جامعه، شـیوع بیمـاری دیابـت روزبـه روز بیـشتر مـیشـود. افزایش سـن نیـز منجـر بـه افـزایش شیوع دیابت میشود. بـه طـوری کـه شـــیوع دیابـــت از 4/1 درصـــد در سنین 44-25 سـالگی بـه بـیش از10 درصد در سنین بالای 65 سال میرسد. لذا مجامع بین المللی پیشنهاد میکنند که…

دیابت و مسافرت

دیابت چیست؟دیابت بیماری است که در آن قندخون فرد مبـتلا بالاسـت. انـسولین ماده ای است که در لوزالمعده تولید میشود و باعـث مـیشـود قنـد موجود در غذا به صورت انرژی مورد استفاده سلول های بـدن قـرار گیرد. افزایش قندخون دو علت میتواند داشته باشـد: یـا لوزالمعـده قادر نیست به میزان کافی انسولین ترشح نماید و…

دیابت و بهداشت دهان و دندان

مشکلات ناشی از قند خون بالا چیست؟ افزایش قند خون با گذشت زمان، سبب بروز عوارضی می شود که تعداد زیادی از آنها قابل پیش گیری هستند و یا لااقل می توان روند پیشرفت آنها را آهسته تر کرد. افزایش قند خون می تواند به قسمت های مختلف بدن مثل قلب و عروق، کلیه، چشم…

داروهای تزریقی کاهش‌دهنده قند خون

انسولین‌ از آن جایی که در افراد مبتلا به دیابت نوع ۱، بدن انسولینی نمی‌سازد، این افراد باید انسولین مورد نیاز خود را روزانه تزریق کنند. در دیابت نوع ۲ که ممکن است انسولین به مقدار کم ترشح شود و یا در بدن نسبت به عملکرد آن مقاومت وجود داشته باشد، بسته به شرایط کنترل…