بیماریهای قلبی-عروقی و دیابت

عوارض دیابت چیست؟بالا بودن قندخون در مدت طولانی سبب ایجاد عوارض و مشکلاتی در فرد دیابتی میشود. بالا بودن قندخون میتوانـد بـه قـسمتهـای مختلف بدن مثل قلب و عروق و کلیه صدمه برساند، که قابـل پـیش گیری بوده و یا میتوان روند آن را آهستهتـر نمـود. دیابـت بیمـاری مزمنی است کـه توسـط شـما بـا کمـک…

دیابت و مدرسه

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ دﻳﺎﺑﺖﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ در ﺣﺎل  اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. ﻣﺎ در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻛﻮدﻛﺎﻧﯽ را میﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى دﻳﺎﺑﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ ﻣﺮور دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ در ﻛﺎرﻛﺮد اﻋﻀﺎى ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺑﺪﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب روش ﺻﺤﻴﺢ زﻧﺪﮔﯽ از ﺑﺮوز…

کلسترول بالا و دیابت

کلسترول چیست؟ کلسترول یک نوع چربی است که در تمامی سلول های بـدن وجـود دارد. کلــسترول بــدن مــا از دو راه بــه دســت مــی آیــد: راه اول و عمده ترین منبع کلسترول، کبد انسان و راه دوم مصرف مواد غـذایی حاوی کلسترول است. کلـسترول در سـاختمان جـداره سـلول هـا، برخی هورمون ها و ویتامینD وجود…

دیابت در سالمندان

در اثر زندگی شهرنـشینی و افـزایش کم تحرکی در جامعه، شـیوع بیمـاری دیابـت روزبـه روز بیـشتر مـیشـود. افزایش سـن نیـز منجـر بـه افـزایش شیوع دیابت میشود. بـه طـوری کـه شـــیوع دیابـــت از 4/1 درصـــد در سنین 44-25 سـالگی بـه بـیش از10 درصد در سنین بالای 65 سال میرسد. لذا مجامع بین المللی پیشنهاد میکنند که…

دیابت و مسافرت

دیابت چیست؟دیابت بیماری است که در آن قندخون فرد مبـتلا بالاسـت. انـسولین ماده ای است که در لوزالمعده تولید میشود و باعـث مـیشـود قنـد موجود در غذا به صورت انرژی مورد استفاده سلول های بـدن قـرار گیرد. افزایش قندخون دو علت میتواند داشته باشـد: یـا لوزالمعـده قادر نیست به میزان کافی انسولین ترشح نماید و…

دیابت و بهداشت دهان و دندان

مشکلات ناشی از قند خون بالا چیست؟ افزایش قند خون با گذشت زمان، سبب بروز عوارضی می شود که تعداد زیادی از آنها قابل پیش گیری هستند و یا لااقل می توان روند پیشرفت آنها را آهسته تر کرد. افزایش قند خون می تواند به قسمت های مختلف بدن مثل قلب و عروق، کلیه، چشم…

ورزش و دیابت

امروزه بروز دیابت در کشورهای جهان به موازات کاهش میزان فعالیت مردم و افزایش چاقی به طور فزاینده ای بیشتر شده است. با توجه به نقش ورزش در افزایش سطح فعالیت و کاهش وزن می توان به اهمیت آن در پیشگیری و درمان دیابت پی برد. اکثر افرادی که دیابت خود را کنترل می کنند…

جت اینجکتور (jet injector)

افراد مبتلا به دیابت، با استفاده از جت اینجکتور می‌توانند بدون استفاده از سوزن، انسولین تزریق کنند. اما استقاده از آن پیچیده است که در ادامه به معرفی این دستگاه، چگونگی کار و اثرات جانبی آن می‌پردازیم. اجزای جت اینجکتور این دستگاه سه بخش اصلی دارد: دستگاه؛ شبیه یک قلم است و بخش‌های مختلف آن…

پمپ انسولین

در طول سال‌های بعد از کشف انسولین، دانشمندان به دنبال روشی برای انتقال انسولین مشابه عملکرد لوزالمعده بودند. تاریخچه ساخت پمپ انسولین به دهه ۷۰ میلادی برمی‌گردد که در آن زمان دستگاهی با حجم بزرگ و به اندازه یک کوله پشتی کوهنوردی بود. با پیشرفت‌هایی که طی ۲۰ سال در ساخت پمپ صورت گرفت، امروزه…

داروهای دیابت

همان طور که می دانید، در دیابت نوع ۲ قند خون به ۳ علت عمده بالا می رود: * انسولین به مقدار کافی توسط لوزالمعده ترشح نمی شود. * در سلول های بدن نسبت به عمل انسولین مقاومت وجود دارد. * کبد قند (گلوکز) بیشتری تولید می کند. داروهای پایین آورنده قند خون هر یک…