بیماریهای قلبی-عروقی و دیابت

عوارض دیابت چیست؟بالا بودن قندخون در مدت طولانی سبب ایجاد عوارض و مشکلاتی در فرد دیابتی میشود. بالا بودن قندخون میتوانـد بـه قـسمتهـای مختلف بدن مثل قلب و عروق و کلیه صدمه برساند، که قابـل پـیش گیری بوده و یا میتوان روند آن را آهستهتـر نمـود. دیابـت بیمـاری مزمنی است کـه توسـط شـما بـا کمـک…

دیابت و مدرسه

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ دﻳﺎﺑﺖﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ در ﺣﺎل  اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. ﻣﺎ در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻛﻮدﻛﺎﻧﯽ را میﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى دﻳﺎﺑﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ ﻣﺮور دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ در ﻛﺎرﻛﺮد اﻋﻀﺎى ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺑﺪﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب روش ﺻﺤﻴﺢ زﻧﺪﮔﯽ از ﺑﺮوز…

کلسترول بالا و دیابت

کلسترول چیست؟ کلسترول یک نوع چربی است که در تمامی سلول های بـدن وجـود دارد. کلــسترول بــدن مــا از دو راه بــه دســت مــی آیــد: راه اول و عمده ترین منبع کلسترول، کبد انسان و راه دوم مصرف مواد غـذایی حاوی کلسترول است. کلـسترول در سـاختمان جـداره سـلول هـا، برخی هورمون ها و ویتامینD وجود…

دیابت و بهداشت دهان و دندان

مشکلات ناشی از قند خون بالا چیست؟ افزایش قند خون با گذشت زمان، سبب بروز عوارضی می شود که تعداد زیادی از آنها قابل پیش گیری هستند و یا لااقل می توان روند پیشرفت آنها را آهسته تر کرد. افزایش قند خون می تواند به قسمت های مختلف بدن مثل قلب و عروق، کلیه، چشم…

انسولین گلارژین چیست؟

انسولین گلارژین، از دسته انسولین های طولانی اثر و آنالوگ است و جذب آن در بدن شما به آهستگی صورت می گیرد. طول مدت اثر انسولین گلارژین 24 ساعت بوده و سطح آن در طی این مدت، نسبتاًً ثابت است. انسولین گلارژین می تواند تا 50 درصد نیاز روزانه شما به انسولین را تأمین کند.

مصرف کنندگان بازالین

بازالین چیست؟ بازالین، انسولین گِلارژین است که در جهت کمک به کنترل قند خون شما طراحی شده و تنها با نسخه و بنابر توصیه پزشک معالج شما در دسترس قرار خواهد گرفت.

ورزش و دیابت

امروزه بروز دیابت در کشورهای جهان به موازات کاهش میزان فعالیت مردم و افزایش چاقی به طور فزاینده ای بیشتر شده است. با توجه به نقش ورزش در افزایش سطح فعالیت و کاهش وزن می توان به اهمیت آن در پیشگیری و درمان دیابت پی برد. اکثر افرادی که دیابت خود را کنترل می کنند…