بیماریهای قلبی-عروقی و دیابت

عوارض دیابت چیست؟بالا بودن قندخون در مدت طولانی سبب ایجاد عوارض و مشکلاتی در فرد دیابتی میشود. بالا بودن قندخون میتوانـد بـه قـسمتهـای مختلف بدن مثل قلب و عروق و کلیه صدمه برساند، که قابـل پـیش گیری بوده و یا میتوان روند آن را آهستهتـر نمـود. دیابـت بیمـاری مزمنی است کـه توسـط شـما بـا کمـک…