دیابت در سالمندان

در اثر زندگی شهرنـشینی و افـزایش کم تحرکی در جامعه، شـیوع بیمـاری دیابـت روزبـه روز بیـشتر مـیشـود. افزایش سـن نیـز منجـر بـه افـزایش شیوع دیابت میشود. بـه طـوری کـه شـــیوع دیابـــت از 4/1 درصـــد در سنین 44-25 سـالگی بـه بـیش از10 درصد در سنین بالای 65 سال میرسد. لذا مجامع بین المللی پیشنهاد میکنند که…