تاثیر بازالین بر توانایی رانندگی و کار با ماشین آلات

توانایی شما برای تمرکز و واکنش ممکن است به علت اختلال در بینایی ناشی از کاهش یا افزایش قند خون کاهش یابد که ممکن است در شرایطی که این توانایی ها از اهمیت خاصی برخوردارند (مانند رانندگی ماشین یا استفاده از ماشین آلات) خطر ایجاد کند. بنابراین به شما توصیه می شود تا اقدام های احتیاطی لازم را در نظر بگیرید.