مصرف کنندگان بازالین

بازالین چیست؟

بازالین، انسولین گِلارژین است که در جهت کمک به کنترل قند خون شما طراحی شده و تنها با نسخه و بنابر توصیه پزشک معالج شما در دسترس قرار خواهد گرفت.