اگر مصرف بازالین خود را فراموش کرده اید

در صورت فراموش کردن مصرف بازالین، ممکن است سطح قند خون شما افزایش یابد. در این صورت به محض یادآوری با پزشک خود تماس گرفته و از مصرف مقدار دو برابر بازالین خودداری نمایید.