انسولین گلارژین چیست؟

انسولین گلارژین، از دسته انسولین های طولانی اثر و آنالوگ است و جذب آن در بدن شما به آهستگی صورت می گیرد. طول مدت اثر انسولین گلارژین 24 ساعت بوده و سطح آن در طی این مدت، نسبتاًً ثابت است. انسولین گلارژین می تواند تا 50 درصد نیاز روزانه شما به انسولین را تأمین کند.